പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷത്തില്‍ ഐ. കെ. എം. ടീം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറോടൊപ്പം

Posted on Friday, February 22, 2019

2019 ഫെബ്രുവരി 18, 19 തിയ്യതികളില്‍ തൃശ്ശൂരില്‍ വച്ച് നടന്ന സംസ്ഥാനതല പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷത്തില്‍ ഐ. കെ. എം.

ERP -വിവിധ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ ഏകീകരിക്കുവാന്‍

Posted on Wednesday, February 13, 2019

വിവിധ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ ഏകീകരിച്ച് ഒറ്റ ലോഗിനിലൂടെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മുഴുവന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും കൈകാര്യ